Cynlluniau ar gyfer combo gwynt a storio newydd yn Ne Cymru

17

Rhagfyr, 2020

Mae RES, un o ddatblygwyr ynni adnewyddadwy mwyaf blaenllaw’r byd, wedi cyflwyno cais i’r Arolygiaeth Gynllunio ar gyfer ei Fferm Wynt Ogmore Uchaf a’i phrosiect storio ynni.

Mae’r cynnig wedi’i fireinio trwy sawl iteriad dylunio yn seiliedig ar adborth a gafwyd yn ystod y broses ymgynghori gyhoeddus a gwybodaeth a gasglwyd yn ystod gwaith arolwg safle manwl.

Mae’r cwmni ynni adnewyddadwy wedi bod yn bwrw ymlaen â chynigion ar gyfer fferm wynt saith tyrbin a phrosiect storio ynni, a leolir ger Blaengarw a Nant-y-Moel ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ers 2017 o’i swyddfa yng Nghaerdydd. Byddai’r prosiect 25MW yn gallu cyflenwi trydan glân, cost isel i oddeutu 21,000 o gartrefi bob blwyddyn, sy’n cyfateb i oddeutu traean o’r holl gartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Byddai’r cynllun hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at darged Llywodraethau Cymru o gwrdd â 70% o’r galw am drydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Os caiff ei gydsynio, bydd y prosiect yn darparu buddion economaidd sylweddol i’r economi leol, a rhagwelir y bydd y prosiect yn sicrhau buddsoddiad lleol o fwy na £ 1.9 miliwn yn ystod y gwaith adeiladu a’r flwyddyn gyntaf o weithredu. Yn ogystal, mae RES yn disgwyl y byddai £ 16 miliwn mewn cyfraddau busnes yn cael eu talu dros oes y prosiect, gan gyfrannu at wasanaethau lleol hanfodol yn yr ardal.

Dywedodd Chris Jackson, Uwch Reolwr Prosiect Datblygu:

“Yn ogystal â helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, gallai Upper Ogmore ddarparu buddion economaidd mawr eu hangen i’r ardal leol. Mae gan RES hanes cryf o wneud y mwyaf o gyfleoedd buddsoddi i mewn ac os bydd y prosiect yn mynd yn ei flaen, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’r gadwyn gyflenwi i ddefnyddio cymaint o fusnesau lleol â phosibl.

 “Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer trydan o ynni adnewyddadwy a bydd prosiectau fel Upper Ogmore yn helpu i gyflawni’r rhain am y gost isaf i ddefnyddwyr.”

Upper Ogmore yw’r prosiect gwynt ar y tir cyntaf i gael ei ystyried o dan y broses cynllunio Datblygiadau Arwyddocâd Cenedlaethol a bydd yn cael ei asesu gan yr Arolygiaeth Gynllunio ar ran Llywodraeth Cymru cyn i’r Gweinidogion Cymru wneud y penderfyniad.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, ewch i www.upperogmore-windfarm.co.uk