Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, “Net Zero: Cyfraniad y DU i atal cynhesu byd-eang”, mae Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu ar gyfer o leiaf 95% o ostyngiad yn yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn erbyn llinell sylfaen 1990 erbyn 2050.

Gallai’r targed newydd fynd i mewn i ddeddfwriaeth yn 2020, ochr yn ochr â thrydedd gyllideb carbon Cymru.  Byddai cyrraedd y targed hwn yn lleihau allyriadau net nwyon tŷ gwydr hirhoedlog i lai na sero (byddai’r 5% sy’n weddill yn allyriadau methan), gan ddod â chyfraniad Cymru at gynnydd yn nhymheredd y byd.

Dywedodd Rhys Jones, Pennaeth RenewableUK Cymru:

“Mae gan Gymru’r ysgogiadau deddfwriaethol i gyflymu ei huchelgeisiau lleihau carbon ac i wneud hynny mewn modd sy’n sicrhau manteision pendant i economi Cymru. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â’r gofynion seilwaith i ddarparu ar gyfer cynnydd mewn cynhyrchu ynni adnewyddadwy tra’n parhau i bwyso am y mesurau cefnogi cywir i yrru ein diwydiant ynni adnewyddadwy o’r radd flaenaf. ”

Mae’r adroddiad gan y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd ar dorri allyriadau nwyon tŷ gwydr i sero net erbyn 2050 yn amlygu rôl allweddol ynni gwynt wrth fynd i’r afael â chynhesu byd-eang tra’n cadw biliau ynni i lawr i ddefnyddwyr.

Mae adroddiad PNH yn nodi bod “ynni adnewyddadwy (e.e. ynni solar, gwynt) bellach mor rhad â rhai’r tanwydd ffosil neu’n rhatach na hynny” ac yn nodi bod polisi “felly yn galluogi llwybrau ynni carbon isel yn hytrach na’u sybsideiddio”. Mae’r adroddiad yn rhagweld dyblu’r galw am drydan, i gyd yn cael eu diwallu gan ffynonellau pŵer carbon isel o’i gymharu â 50% heddiw. O dan y senarios yn adroddiad PNH, bydd angen i fuddsoddiad blynyddol yn y sector pŵer ddyblu i £ 20bn.

Mae’r adroddiad yn nodi bod cefnogaeth y cyhoedd i weithredu yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn cynyddu, a bod arolygon barn Llywodraeth y DU ei hun yn dangos bod poblogrwydd gwynt ar y tir wedi cynyddu i 76% erioed. Mae’r adroddiad yn argymell cyflwyno polisïau ffafriol ar gyfer gwynt ar y tir cost isel. Mae’r PNH hefyd yn awgrymu y gellir cyflawni cynnydd bron i ddeg gwaith mewn capasiti gwynt ar y môr erbyn 2050.

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Rhys Jones [email protected] 07968 798315

Nodiadau:

  1. Mae aelodau RenewableUK yn adeiladu ein system ynni yn y dyfodol, wedi’i phweru gan drydan glân. Rydym yn dod â nhw at ei gilydd i gyflawni’r dyfodol hwnnw’n gyflymach; dyfodol sy’n well ar gyfer diwydiant, talwyr biliau, a’r amgylchedd. Rydym yn cefnogi dros 400 o aelod-gwmnïau i sicrhau bod symiau cynyddol o drydan adnewyddadwy yn cael eu defnyddio ar draws y DU a marchnadoedd mynediad i’w hallforio ledled y byd. Mae ein haelodau yn arweinwyr busnes, arloeswyr technoleg, ac yn feddylwyr arbenigol o bob rhan o’r diwydiant.
  2. Mi fydd rhyng-weithrediad y DU a Cymru ym maes systemau ynni a pholisi yn cael ei drafod fel rhan o gynhadledd Smart Energy Wales sydd yn cael ei chynnal ar Gorfennaf 4 yn stadiwm swalec, Caerdydd.  Tocynnau ar gael drwy’r wefan