Gofynnom ni, dywedasoch wrthym

26

mis Ebrill, 2018

Mae’r canlyniadau yn dod o arolwg rhanddeiliaid RenewableUK Cymru eleni. Dywedodd pob un o’r aelodau RenewableUK Cymru a holwyd y byddent yn argymell aelodaeth i gydweithiwr a dywedodd 91 y cant bod yn aelod yn eu helpu i wneud eu gwaith yn well.

Roedd yr arolwg rhanddeiliaid blynyddol, a gynhaliwyd drwy gydol mis Mawrth, yn gofyn i bobl – aelodau ac aelodau nad ydynt yn aelodau – beth oeddent yn ei feddwl am RenewableUK Cymru a pha feysydd o’i waith y maent yn eu gwerthfawrogi fwyaf.

Roedd 40 y cant o’r bobl a ymatebodd yn rhai nad ydynt yn aelodau o’r sector preifat, roedd 37 y cant yn aelodau o RenewableUK neu RenewableUK Cymru a 23 y cant o’r sector cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, academia neu sector gwahanol.

Dylanwadu ar bolisi neu ddeddfwriaeth oedd y maes gwaith y dywedodd yr aelodau ei bod yn bwysicach iddynt, tra bod ymatebwyr y sector preifat yn nodi dylanwadu ar y ddadl gyhoeddus a’i hysbysu fel y pwysicaf.

Roedd bron i bawb a gwblhaodd yr arolwg, 97 y cant, yn fodlon â’r gwaith y mae RenewableUK Cymru yn ei wneud yng Nghymru a bu 96 y cant yn ystyried ein gwaith o ran dylanwadu ar bolisi neu ddeddfwriaeth sy’n dda i ardderchog.

Ystyriodd saith deg saith y cant ein digwyddiadau cystal â rhagorol gydag un ymatebydd yn dweud “Smart Energy Wales yw un o’r cynadleddau gorau a gynhelir yng Nghymru. Mae’r pwnc a’r siaradwyr yn wych flwyddyn ar ôl blwyddyn. ”

“Rydyn ni’n dîm bach yn RenewableUK Cymru ac yn gweithio’n galed i fod mor effeithiol â phosibl gyda’r adnoddau cyfyngedig sydd gennym.” – David Clubb

Soniwyd am gymorth i nodi cyfleoedd posibl ar gyfer datblygu i geisio cael mwy o wynt ar y tir a chreu dealltwriaeth well o bob ynni adnewyddadwy, megis llanw a môr, fel pethau y gallai RenewableUK Cymru ei wneud i helpu ymatebwyr i wneud eu gwaith yn well.

Wrth sôn am y canlyniadau, dywedodd David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK:

Mae’n dda gwybod beth rydym yn ei wneud yn dda, ond rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r meysydd y mae pobl wedi eu hamlygu lle mae angen i ni wneud pethau’n wahanol. Hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr arolwg am eu hamser ac am fod mor agored a gonest – bydd yn helpu i wella a thyfu RenewableUK Cymru.