RUKCymru i gadeirio seminar cynorthwyo ar yr FfDC

Fe fydd  RenewableUK Cymru yn cynnal sesiwn waith i drafod yr FfDC fel y mae'n ymwneud â datblygu ynni adnewyddadwy ar Hydref 18fed Yr NDF yw cynllun 20 mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru hyd at 2040.  Ei nod yw ymdrin â’r materion mawr sy’n bwysig i lwyddiant...

Ynni adnewyddol: Pwy sy’n elwa? Dewch i drafod ar Medi 24ain!

Mae dadl fywiog bob amser ynghylch cwmpas a natur cyfranogiad / perchnogaeth gymunedol mewn prosiectau ynni adnewyddadwy, ac mae gan Gymru lu o straeon llwyddiant i'w dathlu. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn edrych ar y dull a ffefrir ganddi o gyflenwi oddeutu...

Pennaeth RUK Cymru yn ymateb i lawnsiad yr NDF

Heddiw mae Llywodraeth Cymru yn lansio ei hymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (NDF). Mae hwn yn ddarn hanfodol o waith polisi cynllunio sy'n gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy (gwynt a solar ar y tir) rhwng 2020 a 2040....

Cyflwyno’r carped gwyrdd ar gyfer gwobrau cynaliadwyedd Cymru

Mae seremoni wobrwyo sydd newydd ei sefydlu i ddathlu cynaliadwyedd cynyddol Cymru a'r sectorau ynni gwyrdd yn ôl ar gyfer ei hail flwyddyn, mae Cynnal Cymru ac RenewableUK Cymru wedi cyhoeddi. Ar ôl llwyddiant y digwyddiad cyntaf y llynedd, cadarnhaodd y ddau...

Arwyr lleol: Mae Innogy yn cadarnhau nawdd ar gyfer Smart Energy Wales

Mae'n bleser gan RenewableUK Cymru gyhoeddi y bydd innogy Cymru, buddsoddwr mwyaf Cymru i brosiectau ynni adnewyddadwy, yn noddi'r sesiwn Marchnadoedd Ynni Lleol yn Ynni Clyfar Cymru ar 4 Gorffennaf. Mae'n gwneud hyn trwy ddarparu cyflogaeth ar brosiectau yn ogystal â...

Gall ynni adnewyddol creu Gymru ‘Carbon sero’

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd heddiw, “Net Zero: Cyfraniad y DU i atal cynhesu byd-eang”, mae Pwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd wedi argymell y dylai Llywodraeth Cymru ddeddfu ar gyfer o leiaf 95% o ostyngiad yn yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yn erbyn llinell sylfaen...