Roedd mwy o newyddion da i’r sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru yr wythnos hon gyda’r cyhoeddiad y bydd RWE, y cynhyrchydd ynni mwyaf a gweithredwr ynni adnewyddadwy yng Nghymru, yn gweithio gyda Marine Power Systems (MPS) o Abertawe i archwilio’r gadwyn gyflenwi ar gyfer arnofio. gwynt yn y Môr Celtaidd.

Mae rhanbarth y Môr Celtaidd yn cynnig cyfle enfawr i ddatblygu ynni gwynt ar y môr arnofiol, masnachol ar raddfa fawr ac mae RWE eisiau chwarae rhan yn y gwaith o’i gyflwyno.

I ragweld hyn, mae RWE wedi comisiynu MPS i ddatblygu cynllun prosiect ar gyfer darparu hyd at 1 gigawat (GW) o wynt arnofiol gan ddefnyddio’r porthladdoedd ABP Port Talbot a Doc Penfro ar gyfer cydosod sylfeini a chydosod tyrbinau. Yn ogystal, bydd yr astudiaeth yn nodi pa ddeunyddiau a chydrannau y gellid eu cyrchu o Dde Cymru a’r gadwyn gyflenwi ehangach.

Mae MPS yn datblygu datrysiad platfform gwynt alltraeth, o’r enw PelaFlex, ar gyfer cymwysiadau ar raddfa ddiwydiannol. Bydd y bartneriaeth yn galluogi RWE i ddysgu mwy am y dechnoleg sylfaen sy’n cael ei datblygu a sut y gellid ei defnyddio o borthladdoedd y rhanbarth i’r Môr Celtaidd. Bydd yr astudiaeth yn adeiladu ar gydweithrediadau a sefydlwyd eisoes eleni rhwng RWE, y porthladdoedd yn ogystal â Tata Steel UK, i baratoi ar gyfer prydlesu gwely’r môr y Môr Celtaidd gan Ystâd y Goron y disgwylir iddo ddigwydd y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Philippa Powell, Arweinydd Prosiect Môr Celtaidd RWE:

“Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Marine Power Systems i ddod o hyd i atebion ar gyfer gwneud y mwyaf o gyfleoedd ar gyfer cadwyni cyflenwi’r rhanbarth, a fydd mor bwysig i gymunedau lleol a rhanbarthol. Ar yr un pryd, bydd yr astudiaeth yn profi gallu ein porthladdoedd lleol yn y dyfodol i gefnogi darparu’r cyfleoedd gwerth biliynau o bunnoedd y mae cyfle gwynt arnofiol y Môr Celtaidd yn eu cynnig. Mae RWE mewn sefyllfa wych i helpu i frocera perthnasoedd rhwng ein partneriaid cadwyn gyflenwi dibynadwy, megis rhwng MPS, TATA Steel UK a chyda’r porthladdoedd lleol. Mae MPS yn cyrraedd rhai cerrig milltir cyffrous yn natblygiad eu dyfeisiau arnofio ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at weld y canlyniadau gan yr arddangoswr masnachol.”

Mae RWE yn paratoi i wneud cais i rownd prydlesu gwely’r môr Celtaidd Ystâd y Goron yn 2023 lle bydd hyd at 4GW o wynt arnofio yn cael ei ddyfarnu, a disgwylir llawer mwy o gigawat yn y dyfodol.

Cyn yr astudiaeth MPS hon, mae RWE eisoes wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda’r ddau borthladd dŵr dwfn yn y rhanbarth (ABP Port Talbot a Doc Penfro) yn ogystal â chytundeb cydweithredu â Tata Steel UK i archwilio sut y gellir defnyddio’r cyfleusterau hyn ar gyfer Gwynt arnofiol y Môr Celtaidd.

Nod datrysiad MPS yn y DU yw helpu i gynyddu cynnwys lleol trwy drosoli gallu presennol y gadwyn gyflenwi a galluogi ystod eang o borthladdoedd i gefnogi defnydd. Mae MPS yn defnyddio ei arddangoswr masnachol aml-MW cysylltiedig â grid yn BiMEP yng ngogledd Sbaen y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Gareth Stockman, Prif Weithredwr Marine Power Systems:

“Rydym yn falch iawn o fod yn cefnogi RWE i’w helpu i ddeall yn union sut y gellir defnyddio ein technoleg platfform arnofiol unigryw a hyblyg yn y Môr Celtaidd a sut y gallwn drosoli cadwyn gyflenwi leol i wneud hynny. Mae ein technoleg wedi’i dylunio i wneud y gorau o gyflenwi cynnwys lleol trwy fodel logisteg datganoledig, ac mae’r buddion hyn yn helpu datblygwyr ar raddfa cyfleustodau fel RWE i leihau costau wrth wneud y mwyaf o fanteision economaidd lleol a chyflymu datblygiad ffermydd ar raddfa ddiwydiannol. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag RWE a chydweithwyr yn ABP Port Talbot ac Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn ogystal â phartneriaid cadwyn gyflenwi RWE fel TATA steel.”

Bydd y cyfleoedd y mae gwynt arnofiol yn eu cyflwyno yn y Môr Celtaidd ar frig yr agenda yng nghynhadledd ac arddangosfa Ynni Dyfodol Cymru fis nesaf, a gynhelir ar 9 a 10 Tachwedd yn ICC Cymru, Casnewydd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y digwyddiad ac i brynu tocynnau.