07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Mae RWE yn cefnogi Ynni Dyfodol Cymru

8

Tachwedd, 2021

Mae’n bleser gan RenewableUK Cymru gyhoeddi mai’r prif noddwr ar gyfer ei gynhadledd ac arddangosfa Future Energy Wales y mis hwn yw RWE. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ddydd Iau 25 Tachwedd yn ICC Cymru, Casnewydd.

Bydd Ynni Dyfodol Cymru yn canolbwyntio ar rôl ynni adnewyddadwy wrth bweru twf economaidd yng Nghymru sero net. Trwy gydol y gynhadledd undydd, bydd arbenigwyr y diwydiant yn trafod cynnydd ac opsiynau ar gyfer goresgyn yr her gymhleth o ail-beiriannu system ynni i ddarparu ar gyfer siâp a graddfa cynhyrchu a galw pŵer carbon isel yn y dyfodol. Bydd Lee Waters MS, y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd yn traddodi prif anerchiad i gynrychiolwyr.

RWE yw’r generadur trydan mwyaf yng Nghymru sy’n ymwneud â thua 1,000 megawat (MW) o ynni adnewyddadwy ac mae ar flaen y gad yn nyfodol carbon isel y wlad. Mae’r cwmni’n cynhyrchu traean o holl drydan adnewyddadwy Cymru ’a dros y degawd diwethaf, ynghyd â phartneriaid, mae wedi buddsoddi dros £ 3 biliwn i gyflawni prosiectau yng Nghymru. Mae bellach yn dilyn piblinell uchelgeisiol o bedwar fferm wynt ar y tir a Fferm Wynt Ar y Môr Awel y Môr a fyddai, pe bai wedi’i hadeiladu’n llawn, y fferm wynt alltraeth fwyaf yng Nghymru.

Tom Glover yw Cadeirydd Gwlad y DU yn RWE a bydd yn siarad yn Future Energy Wales. Dwedodd ef:

“Fel diwydiant rhaid i ni barhau i ymateb i’r her o gyflawni sero net, a bydd RWE yn parhau i wthio i chwilio am ffyrdd y gallwn gynhyrchu mwy o ynni glân cost isel wrth ddod yn bartner gweithredol wrth gefnogi datgarboneiddio diwydiannau trwm Cymru ’. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â fy nghydweithwyr yn y diwydiant yn Future Energy Wales i siarad am yr hyn y gallwn ei wneud i barhau i godi’r bar. ”

Dywedodd Rhys Wyn Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth RWE i redeg y digwyddiad hwn. Gyda COP26 yn parhau a chyhoeddiad diweddar Strategaeth Net Sero Llywodraeth y DU, mae Cymru a’r byd yn canolbwyntio ar sicrhau ffyniant trwy ddatgarboneiddio. Mae angen i ni symud yn gyflym ac ystyried sut y gall Cymru harneisio’r buddion economaidd y mae ynni adnewyddadwy cost isel, di-garbon yn eu cynnig. ”

Mae tocynnau ar werth yn www.future-energy.wales ac yn costio £75 i aelodau RenewableUK a £100 i’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau.