Mae ynni gwynt yn cyfrannu dros £ 4 miliwn i gymunedau Cymru

25

November, 2020

Mae dros £ 4 miliwn wedi’i gyfrannu at gymunedau Cymru o brosiectau ynni gwynt yng Nghymru, yn ôl data RenewableUK Cymru a gyhoeddwyd i gefnogi Wythnos Gwynt y DU (23 – 27 Tachwedd)

Mae’r diwydiant ynni gwynt wedi ymrwymo i gefnogi’r cymunedau lle mae ei brosiectau, ac mae llawer o ffermydd gwynt yn gwneud hynny ar ffurf cynlluniau budd cymunedol. Mae dros 200 o brosiectau ynni gwynt yng Nghymru yn cefnogi ystod eang o brosiectau o flancedi ar gyfer hosbis leol, i adfer cynefinoedd naturiol a gŵyl beicio mynydd i ferched

Sut mae prosiectau’n darparu cefnogaeth hanfodol i wasanaethau lleol
Mae Vattenfall yn berchen ar fferm wynt ar y tir Pen y Cymoedd yng nghymoedd Castell-nedd Uchaf, Rhondda, Cynon ac Afan. Bob blwyddyn mae’r Gronfa Gymunedol yn cyfrannu dros £ 1.8 miliwn i’r gymuned leol. Mae cronfa argyfwng Covid i helpu busnesau a grwpiau yn ariannol wedi dosbarthu dros £ 500,000 hyd yma.

Un o’r prosiectau sydd wedi elwa o Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd yw’r Play Yard yn Nhreorig, sy’n ganolfan chwarae meddal i fabanod, plant bach a phlant. Fe’i cefnogwyd gan £ 350,000 pan ddechreuodd gyntaf ac mae bellach yn adnodd cymunedol hanfodol sydd wedi creu swyddi ac wedi caniatáu i bobl gysylltu a gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol. Yn methu ag agor yn ystod Lockdown, mae’r Rheolwr Nathan Howells a’i dîm wedi addasu eu cynnig ac yn dosbarthu hamperi bwyd o ansawdd uchel i bobl ar furlough neu sydd wedi’u heffeithio fel arall gan yr argyfwng, yn ogystal â chyflenwi dros 200 o giniawau ysgol y dydd i atal plant rhag llwglyd

Mae Gwynt y Môr yn fferm wynt alltraeth oddi ar arfordir Gogledd Cymru ac mae’n eiddo i RWE. Dros oes y prosiect, y disgwylir iddo fod hyd at 25 mlynedd, bydd yn buddsoddi dros £ 19 miliwn mewn prosiect ledled Gogledd Cymru trwy ei Gronfa Gymunedol.

Ariannu gofal iechyd lleol Mae Ty Gobaith yn hosbis plant ychydig y tu allan i Conwy sydd wedi derbyn £ 50,000 wedi’i wasgaru dros ddwy flynedd gan Gwynt y Môr. Bydd hyn yn mynd tuag at ariannu Nyrs Cyswllt Newyddenedigol arbenigol. Mae’r gronfa hefyd wedi helpu Canolfan Merched Gogledd Cymru, sy’n cefnogi menywod sy’n dioddef cam-drin domestig a phrosiect becws hyfforddiant cymunedol yn y Rhyl sy’n darparu hyfforddiant a phrofiad gwaith i bobl ddi-waith leol.

Mae RWE hefyd yn berchen ar Fferm Wynt Brechfa Forest West yn Sir Gaerfyrddin. Cyfrannodd y Gronfa Gymunedol hon dros £ 26,000 i Undeb Credyd SaveEasy i sefydlu canghennau naid mewn lleoliadau gwledig, ariannu cydgysylltwyr lleol, gweithio gydag ysgolion lleol a sicrhau bod gwasanaethau ar gael ar-lein yn ystod argyfwng Covid.

Dywedodd Rhys Jones, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Rydym yn gwybod bod ffermydd gwynt yn debygol o chwarae rhan gynyddol bwysig yn nyfodol sero net Cymru, ochr yn ochr â thechnolegau sy’n dod i’r amlwg yn y sector tonnau a llanw. Gyda’r raddfa a’r cyflymder yn camu i fyny, mae’n hanfodol bod datblygwyr nid yn unig yn darparu megawat gwyrdd i bweru datgarboneiddio ond yn gweithio yn unol â chymunedau. Mae hyn yn golygu sicrhau buddion sy’n eu helpu i dyfu a dod yn fwy gwydn mewn ffyrdd sy’n ystyrlon ac yn benodol i’w gofynion, ac yn y tymor hir. Mae hyn yn cymryd pwys mwy fyth wrth i ni, gobeithio, ddechrau dod i’r amlwg o’r pandemig.”