Fferm Wynt Gwynt y Môr 

27

November, 2020

Fel rhan o Wythnos Gwynt y DU, rydyn ni’n edrych ar Gwynt y Môr Fferm Wynt. 

Fferm wynt alltraeth RWE’s Gwynt y Môr sydd wedi’i lleoli oddi ar arfordir Gogledd Cymru yw’r pumed fferm wynt weithredol fwyaf yn y byd. Rhoddwyd caniatâd cynllunio yn 2008, cychwynnodd y gwaith adeiladu yn 2012 ac roedd yn gwbl weithredol ac yn 2015. Yn gyfan gwbl, mae 160 o dyrbinau gwynt yn cynhyrchu digon o bŵer i gyflenwi trydan adnewyddadwy bob blwyddyn i anghenion cyfatebol rhyw 400,000 o aelwydydd preswyl.

Creodd Gwynt y Môr dros 700 o swyddi yn ystod y gwaith adeiladu a gwariwyd dros £ 90 miliwn yng Nghymru. Ac ers dod yn weithredol, crëwyd 100 o swyddi tymor hir, medrus gyda’r fferm wynt fel rheol yn buddsoddi tua £ 8 miliwn yn economi Cymru bob blwyddyn.

Yn ogystal, fel rhan o gyflawni ymrwymiadau Bargen Sector Gwynt ar y Môr, mae RWE Renewables, y cwmni a adeiladodd ac sy’n gweithredu Gwynt y Môr, wedi dod yn hyrwyddwr ar gyfer datblygu clwstwr cadwyn gyflenwi newydd sbon yng Ngogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr Lloegr. Nod y clwstwr yw codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar ddod yn y sectorau gwynt ar y môr a charbon isel ehangach er budd busnesau lleol.

Mae RWE hefyd yn hyrwyddo datblygu sgiliau yn rhanbarth Gogledd Cymru ac mae ganddo bartneriaeth werthfawr gyda Choleg Llandrillo Menai. Hyd yma, mae 30 o brentisiaid tyrbinau gwynt wedi cael eu hyfforddi yn y Coleg ac yn gynharach yn 2020 cyhoeddodd RWE y byddai ei ganolbwynt hyfforddi ledled y DU bellach wedi’i leoli ar gampws Gogledd Cymru.

Sefydlwyd Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr gyda’r bwriad o gael effaith hirdymor ar ddatblygiad cynaliadwy Gogledd Cymru. Dros oes y prosiect, y disgwylir iddo fod hyd at 25 mlynedd, bydd yn buddsoddi dros £ 19 miliwn mewn prosiectau ledled Gogledd Cymru.

Mae’r gronfa’n canolbwyntio ar themâu:

Adeiladu cymunedau cryf a chynaliadwy
Datblygu cymunedau llewyrchus gyda thwf economaidd cryf
Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb mewn cymunedau

Yn ogystal â’r gronfa gymunedol, cyflawnwyd cronfa dwristiaeth unwaith ac am byth o £ 690,000 wrth adeiladu’r prosiect. Helpodd y gronfa hon i:

Pier Llandudno

  • Gwnewch welliannau mawr i’r pier Fictoraidd yn Llandudno fel y gall leiniau mordeithio fel y Waverly docio yn y dref unwaith eto.
  • Cefnogwyd ailosod y llithrfa i Draeth Llandudno i alluogi cynnal Pencampwriaethau Cenedlaethol a lansio badau achub bach.
  • Cyfrannu at ailddatblygu Harbwr y Rhyl. Hefyd, darparodd Gwynt y Môr gefnogaeth ymarferol trwy ddarparu llong arbenigol i helpu.
  • Dechreuodd Kick y Prosiect Cysylltiadau Gwyrdd i hyrwyddo cyfleoedd cerdded a beicio, gwarchodfeydd natur ac atyniadau eraill rhwng Llandudno a Prestatyn.
  • Cefnogodd ymgais Rhyl i ennill statws baner las am ei draeth.

Mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr hefyd wedi dyfarnu rhodd o £ 570,000 i’r RNLI yng Ngogledd Cymru ar gyfer cerbyd cymorth achub, y gellir ei ddefnyddio i ddigwyddiadau ledled y rhanbarth ac ymhellach i ffwrdd. Roedd yn amhrisiadwy yn ystod llifogydd yn Cumbria yn 2015 lle cafodd ei ddefnyddio i gynorthwyo gwacáu dros 200 o bobl. Defnyddiwyd yr arian hefyd i hyfforddi gwirfoddolwyr yng ngorsafoedd bad achub Llandudno, Conwy, y Rhyl a’r Fflint.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae dros £ 150,000 wedi’i roi i 40 o grwpiau lleol i helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19. Mae’r rhain yn cynnwys cefnogi banciau bwyd, darparu prydau bwyd i staff y GIG, argraffu pecynnau chwarae a thaflenni addysgol i blant a’u teuluoedd, gwneud sgwrwyr i’r GIG, cefnogi cyn-filwyr ynysig, cwrdd â’r her o lefelau uwch o drais domestig, blancedi cysur i fach iawn. plant mewn hosbis, argraffu PPE 3D a thrwydded FM dros dro ar gyfer gorsaf radio gymunedol i ddarparu gwybodaeth gyhoeddus.

Gwynt y Môr mewn niferoedd

Tyrbinau – 160

Cyfanswm y capasiti gosodedig – 576 MW

Cynhyrchu digon o drydan ar gyfer 400,000 o gartrefi bob blwyddyn

Buddsoddiad yn ystod y gwaith adeiladu – mwy na £ 2 biliwn

Cronfa budd cymunedol – £ 19 miliwn dros 25 mlynedd

Swyddi lleol – tua 100