07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Cyhoeddodd dydd Llun y Ceidwadwyr eu maniffesto etholiadol, y ddogfen olaf ond un yn y gyfres (rydym eisoes wedi ymdrin UKIP, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Werdd a Phlaid Cymru).
Mae’r maniffesto yn weddol ysgafn ar y pwnc o ynni, er nad yw mor wan fel y maniffesto UKIP nad yw’n sôn am y gair unwaith yn y ddogfen gyfan.

Mae’r ymrwymiadau prif yw:

  • Cyflwyno ‘Cartrefi Iach, Pobl Iach’ rhaglen effeithlonrwydd ynni ar gyfer y tanwydd-dlawd
  • Datblygu strategaeth ynni’r môr i hyrwyddo Cymru fel lleoliad ar gyfer datblygu morlyn llanw hyfyw arloesol
  • canllawiau cynllunio sgrap sy’n hyrwyddo effaith gronnus a gor-ddibyniaeth ar ffermydd gwynt, ac yn annog amrywiaeth o gynhyrchu ynni adnewyddadwy
  • Cyhoeddi strategaeth ar gynllunio economaidd carbon i ddarparu swyddi gwyrdd ar gyfer y dyfodol
  • Gweithredu adolygiadau blynyddol o allyriadau carbon yng Nghymru
  • Sicrhau datganoli’r cyfrifoldeb dros ffracio
  • Gweithio gyda’r diwydiant adeiladu i uwchraddio sgiliau a blaenoriaethu ôl-ffitio priodol

Mae’r ddogfen yn absennol unrhyw dystiolaeth ar gyfer rhai o’r haeriadau – er enghraifft fod Cymru ar hyn o bryd yn or-ddibynnol ar ffermydd gwynt – a hefyd unrhyw fanylion ynghylch sut y byddai mathau o ynni adnewyddadwy eraill yn cael ei hyrwyddo.

_89256184_torieslaunch_partypic

Profodd yr Etholiad Cyffredinol 2015 llwyddiannus ar gyfer y Ceidwadwyr yng Nghymru. A fydd maniffesto hwn perswadio pobl Cymru ymddiried iddynt?

Wrth siarad am y maniffesto, dywedodd David Clubb:

“Gwynt ar y tir yn rhad, yn ddibynadwy, rhagweladwy ac yn creu swyddi, gweithgarwch economaidd a manteision cymunedol ledled Cymru. Os bydd y Ceidwadwyr o ddifrif am dyfu economi werdd, lleihau allyriadau carbon a cadw biliau trydan mor isel â phosibl, yna mae’n amlwg bod gwynt ar y tir mae ganddo rôl ganolog i’w chwarae yn ein cymysgedd ynni yn y dyfodol. mae hefyd yn bwysig i hyrwyddo mathau eraill o ynni adnewyddadwy ynghyd ag ynni cymunedol.

“Rydym yn hapus i weld yr hyrwyddo adnodd adnewyddadwy morol Cymru. Lagwnau llanw cynnig cyfle digyffelyb i greu prosiectau arloesol mawr a fydd yn dod â manteision ar raddfa ddiwydiannol. Rydym hefyd yn croesawu’r gweithgaredd arfaethedig ar effeithlonrwydd ynni ar gyfer y tanwydd-anghenus. Mae cael amrywiaeth eang o ffynonellau ynni – yn arbennig rhai glân – yn cystadlu ar bris yn sicrhau bod biliau yn gostwng i bawb.

“Mae’r Ceidwadwyr gallai, ac y dylai, fod yn llawer mwy uchelgeisiol o ran eu disgwyliadau o’r hyn y gall y sector ynni adnewyddadwy cyflawni dros bobl, cymunedau a busnesau Cymru.”