07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Lansiad ddoe o’r maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol yn dod i dri cyfanswm nifer erbyn hyn yn y parth cyhoeddus (darllenwch ein barn ar y Blaid Werdd yma, ac ar Phlaid Cymru yma).

Ochr yn ochr â rhai mesurau defnyddiol i gefnogi mesurau effeithlonrwydd ynni domestig ar waith, gan gynnwys yn y sector rhentu preifat, mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gwneud craffu deddfwriaethol o effeithiau carbon yn elfen o ymrwymiadau eu maniffesto. Mae’r pwyntiau prif yw:

 • Ymgorfforir targedau ynni a nwyon tŷ gwydr adnewyddadwy yn y gyfraith, gan gynnwys ymrwymiad i gynhyrchu holl drydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025
 • Rhagdybiaeth o blaid datblygu ar gyfer prosiectau ynni cymunedol – rhywbeth y mae RenewableUK Cymru wedi cynnig yn flaenorol
Screenshot (16)

William Powell, ymgeisydd ar gyfer canolbarth a gorllewin Cymru, mewn rali newid yn yr hinsawdd yn gynharach eleni

Mae’r print mân yn cynnwys rhestr hir o gynigion polisi megis:

 • Cyhoeddi cyllideb garbon ochr yn ochr â’r gyllideb economaidd bob blwyddyn
 • Ychwanegu asesiad effaith carbon i bob deddfwriaeth Gymreig newydd
 • polisïau effaith ar yr hinsawdd ac addysg cyd-weu i gefnogi cyflwyno newid ymddygiad trwy addysg
 • allyriadau nwyon tŷ gwydr Net-sero erbyn 2050, gyda gostyngiad o 50% (o linell sylfaen 1990) erbyn 2020
 • Gostyngiad o 50% mewn ynni a ddefnyddir ar gyfer gwresogi a thrydan erbyn 2030
 • Hyrwyddo Canolfannau Ynni Morol
 • Mwy o ffocws ar gwynt ar y môr a thyrbinau sy’n arnofio
 • Mae diweddariad o TAN 8 ac ystyriaeth o leihau effaith ynni gwynt ar y tirwedd drwy ddefnyddio technoleg ddiweddaraf ac arloesi
 • Mae cefnogaeth y cyhoedd ar gyfer ymchwil i dechnoleg storio trydanol
 • Gweithredu moratoriwm ar ffracio
 • Mae llu eang o fesurau i gefnogi ynni cymunedol

Wrth sôn am y maniffesto, dywedodd David Clubb:

“Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi bod yn gyson gryf ar yr amgylchedd ac ynni, ac mae hyn yn set gadarn o gynigion polisi sy’n cynnwys y targedau ynni adnewyddadwy mwyaf uchelgeisiol o unrhyw blaid wleidyddol hyd yn hyn. Rwy’n arbennig o hoff o’r syniad o ymgorffori asesiad o effaith carbon i holl ddeddfwriaeth Gymreig newydd fel ffordd o gefnogi’r math o feddwl traws-sector a fydd yn ofynnol o dan y Ddeddf ar gyfer Lles cenedlaethau’r dyfodol.

“Fodd bynnag rwy’n ychydig ddryslyd gan y sylwadau am leihau effaith weledol tyrbinau gwynt; tra nad oes neb yn eiriolwyr effaith weledol er mwyn gwneud hynny, gwynt ar y tir yn gost-effeithiol ac yn angenrheidiol. Dylem fod yn falch o weld tyrbinau ar y dirwedd fel dyst i’n hawydd i adael gwell blaned – a gwell Cymru – i genedlaethau’r dyfodol.”