07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

Ym mis Ebrill 2014, lansiodd Llywodraeth Cymru y gofrestr o fuddiannau cymunedol ac economaidd i Gymru.

Roedd hwn yn gam pwysig iawn i’r sector ynni adnewyddadwy; ei fod yn galluogi datblygwyr prosiectau, perchnogion a grwpiau cymunedol i gyflwyno gwybodaeth ar yr arian a oedd yn cylchredeg yn yr economi leol yn sgil y datblygiadau ynni.

Community benefits register

Mewn gwyriad sylweddol oddi wrth yr hyn a oedd wedi digwydd mewn mannau eraill, mae’r Nghymru cofrestr caniatáu ar gyfer gweithgarwch economaidd ar wahân i’r gronfa budd cymunedol gael ei ymgorffori. Mewn geiriau eraill, yr holl gontractau sy’n cyflogi syrfewyr lleol, contractwyr adeiladu, gweithredwyr peiriannau, ecolegwyr a pheirianwyr. Mae pob un o’r contractau i gwmnïau gweithgynhyrchu lleol a chyflenwyr. Staff diogelwch, iechyd a diogelwch – yn wir, unrhyw beth sy’n cael ei wario yng Nghymru.

Mae’r gofrestr yn cael ei diweddaru cyn bo hir, ac mae’n bwysig bod y diwydiant ynni adnewyddadwy yn cyflwyno cymaint o wybodaeth â phosibl, fel y gallwn barhau i gyflwyno’r achos bod ein sector yn bwysig iawn i economi Cymru.

Noder bod gofrestr hon yn cynnwys yr holl dechnolegau, nid gwynt ar y tir yn unig, felly os ydych yn datblygu prosiectau hydro, ffermydd solar neu blanhigion biomas, cyflwynwch eich data.

Wrth siarad am y gofrestr, dywedodd David Clubb:

“Mae’r gofrestr hon yn offeryn hynod bwysig i’r sector, ond dim ond cystal â’r data a gyflwynwyd. Dyna pam ein bod yn galw am yr holl gwmnïau ynni adnewyddadwy sydd wedi datblygu prosiectau dros y flwyddyn ddiwethaf i gymryd golwg ar y gofrestr ac ar yr arian y maent yn gwario yn yr economi leol, ac i ddarparu cymaint o wybodaeth ag y bo modd. ”

Mae’r holl wybodaeth a’r ffurflenni ar gael yma. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw canol dydd ar Llun 14 Medi.