Mae Llywodraeth Cymru heddiw yn cyflwyno Bil yr Amgylchedd (Cymru), y golofn olaf mewn cyfres o fesurau deddfwriaethol wedi’u cynllunio i wella rheolaeth a gwarchod amgylchedd naturiol ac adeiledig Cymru. Bu ymgyrch weithredol i annog Llywodraeth Cymru i gynnwys targedau newid yn yr hinsawdd ar wyneb y Bil ac rydym yn croesawu penderfyniad y Gweinidog i weithredu ar hyn. Bydd Cymru yn awr yn arwain drwy esiampl yn y frwydr yn erbyn y newid yn yr hinsawdd a mynd y tu hwnt targedau a osodwyd ar lefel y DU.

Bydd gosod targed allyriadau ar gyfer 2050, a chyfres o dargedau interim yn rhoi sicrwydd i gynllunio ymlaen y tu hwnt i 2020 a 2030, pan thargedau’r DU a’r UE yn dod i ben ar hyn o bryd, gan wybod bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i leihau Gymru ‘y diwydiant ynni adnewyddadwy allyriadau dros y tymor hir.

RenewableUK Cymru yn fodlon iawn ar y datblygiad hwn ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid yn y diwydiant a’r Llywodraeth i sicrhau bod Cymru yn gosod targedau ystyrlon, uchelgeisiol a chyraeddadwy i y degawdau i ddod