07968 798 315 / 07815 550 983 [email protected]

RenewableUK yn falch o gyhoeddi bod y Llywodraeth Cymru yw noddwr craidd o ddigwyddiad ynni adnewyddadwy blaenllaw Cymru, Cynhadledd Flynyddol RenewableUK Cymru ar ddydd Iau 1 Mai yng Nghaerdydd.

Fel rhanddeiliad allweddol ar gyfer y sector ynni adnewyddadwy yng Nghymru, Llywodraeth Cymru wedi cymryd nifer o gamau pwysig i egluro’r weledigaeth strategol ar gyfer datblygu yn y dyfodol ac i symleiddio’r system gynllunio, yn ogystal â chefnogi sectorau eraill megis ynni adnewyddadwy morol gyda chyllid hanfodol.

Mae hefyd yn gefnogwr gwerthfawr ac yn bartner mewn nifer o brosiectau ymchwil a datblygu, sydd yn elfen hanfodol wrth gadw Cymru yn chwaraewr gystadleuol yn y sectorau gweithgynhyrchu a gosod generaduron ynni adnewyddadwy.

Dywedodd David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru:

“Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ar nifer o faterion pwysig, ac mae ei noddi y digwyddiad hwn yn dangos yn glir ei hawydd i gefnogi’r sector. Bydd ynni adnewyddadwy yn rhan allweddol o lwyddiant economaidd Cymru yn y dyfodol, a Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa dda i gydbwyso anghenion cymunedau, busnesau a’r amgylchedd wrth i ni symud at carbon-isel, dyfodol cynaliadwy.”

Dywedodd Alun Davies, y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol a Bwyd,:

“Mae nawdd gan Llywodraeth Cymru am y Gynhadledd Caerdydd yn parhau ein partneriaeth â RenewableUK Cymru a busnes, i fwrw ymlaen â’r diwydiant ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Gyda’n gilydd rydym yn gwneud cynnydd cryf yn ein hamcanion naill a’r llall o harneisio potensial ynni Cymru mewn ffordd sy’n creu economi carbon-isel gynaliadwy ar gyfer Cymru.”